DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: THÀNH HỘI

Số người tham gia khóa học: 1179

Lớp Vị trí việc làm

Giảng viên

Số người truy cập: 135

Lớp CB nguồn quy hoạch chức danh CT Hội PN cơ sở

Giảng viên

Số người truy cập: 78

Lớp cập nhật KT, KN cho Thường trực Hội PN cơ sở

Giảng viên

Số người truy cập: 138

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO THÀNH VIÊN...

Giảng viên

Số người truy cập: 747

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC