DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: THÀNH HỘI

Số người tham gia khóa học: 788

Lớp Vị trí việc làm

Giảng viên

Số người truy cập: 130

Lớp CB nguồn quy hoạch chức danh CT Hội PN cơ sở

Giảng viên

Số người truy cập: 73

Lớp cập nhật KT, KN cho Thường trực Hội PN cơ sở

Giảng viên

Số người truy cập: 132

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO THÀNH VIÊN...

Giảng viên

Số người truy cập: 377

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC