Setting Goals and Motivating Employees


Đánh Giá: (/ 0 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

  • Đối tượng: Quản lý cấp trung, cấp cơ sở
  • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ có thể:

  • Hiểu được vai trò quan trọng của việc tạo động lực làm việc cho nhân viên;
  • Nắm được các biện pháp tạo động lực và lựa chọn biện pháp phù hợp để xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao năng suất làm việc của nhân viên
  • Áp dụng mô hình mục tiêu SMART và hướng dẫn nhân viên thiết lập mục tiêu hiệu quả, từ đó tạo động lực làm việc cho nhân viên.
  • Nội dung khóa học:

Module 1: Vai trò của tạo động lực và những biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên (The Role of Motivation and Top Tips for Motivating Staff)

Module 2: Tầm quan trọng của mục tiêu và mối quan hệ giữa thiết lập mục tiêu và động lực làm việc (Importance of Goals and How Goals Affect Motivation)

Module 3: Mô hình thiết lập mục tiêu (Goal-Setting Theory)

Module 4: Thiết lập mục tiêu SMART (Setting SMART Goals)